Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa

Câu hỏi: Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa

A. số người xuất cư và số người nhập cư
B. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tở thô
C. tỉ suất sinh và người xuất cư
D. tỉ suất sinh và người nhập cư

Đáp án A.

Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư.