Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi có tác dụng gì

Câu hỏi: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi có tác dụng gì

A. Bảo quản thức ăn tốt hơn

B. Tăng hàm lượng prôtêin trong thức ăn

C. Tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án D.

Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi có tác dụng:

+ Bảo quản thức ăn tốt hơn.

+ Tăng hàm lượng prôtêin trong thức ăn.

+ Tăng giá trị dinh dưỡng của thức ăn – SGK trang 96, 97.