Tỷ suất lợi nhuận phản ánh

Câu hỏi: Tỷ suất lợi nhuận phản ánh

A. Trình độ bóc lột của tư bản
B. Nghệ thuật quản lý của tư bản
C. Hiệu quả của tư bản đầu tư
D. Cả A, B, C

Đáp án C.

Tỷ suất lợi nhuận phản ánh hiệu quả của tư bản đầu tư.