Sách lược của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc đấu tranh chống quân Minh xâm lược là gì

Câu hỏi: Sách lược của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc đấu tranh chống quân Minh xâm lược là gì

A. “Đánh nhanh thắng nhanh”.
B. “Vườn không nhà trống”.
C. “Kết hợp quân sự với binh vận”.
D. Hòa đàm kết hợp đấu tranh quân sự, dụ hàng, vây thành diệt viện.

Đáp án D.

Sách lược của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc đấu tranh chống quân Minh xâm lược là hòa đàm kết hợp đấu tranh quân sự, dụ hàng, vây thành diệt viện.