Chọn khái niệm đúng về anken

Câu hỏi: Chọn khái niệm đúng về anken

A. Những hiđrocacbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken

B. Những hiđrocacbon mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken

C. Anken là những hiđrocacbon có liên kết ba trong phân tử

D. Anken là những hiđrocacbon mạch hở có liên kết ba trong phân tử

Đáp án A.

Những hiđrocacbon có 1 liên kết đôi trong phân tử là anken.