Uncategorized

Chiến thắng nào về quân sự của nhân dân miền Nam đã mở ra cao trào tìm Mỹ mà đánh lùng Ngụy mà diệt
Uncategorized

Chiến thắng nào về quân sự của nhân dân miền Nam đã mở ra cao trào tìm Mỹ mà đánh lùng Ngụy mà diệt

Câu hỏi: Chiến thắng nào về quân sự của nhân dân miền Nam đã mở ra cao trào tìm Mỹ mà đánh lùng Ngụy mà diệt A. Phong trào Đồng khởi 1959 - 1960 B. Chiến thắng Ấp Bắc 1963 C. Chiến thắng Vạn Tường 1965 D. Chiến thắng trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 Đáp án C. Chiến thắng Vạn Tường 1965.
Đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Đức
Uncategorized

Đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Đức

Câu hỏi: Đâu là nguyên nhân cơ bản dẫn đến quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Đức diễn ra nhanh hơn so với Nhật Bản là A. Vì thế lực của Đảng Quốc xã trong quần chúng nhân dân mạnh B. Vì được sự ủng hộ của giai cấp tư sản cầm quyền C. Vì sự thiếu thống nhất trong đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít của Đảng Cộng sản và Đảng Xã hội dân chủ D. Vì con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước phù hợp nhất với sự phát triển của nước Đức Đáp án C. So với quá trình phát xít hóa của Nhật thì quá trình phát xít hóa ở Đức diễn ra rất nhanh chóng. Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan như sự ủng hộ của giai cấp tư sản cầm quyền ở Đức; thế lực của Đảng Quốc xã trong quần chúng nhân dân mạnh; còn có nguyên nhân khách quan đó là sự thiếu thống nhất trong đường lối đấu tranh chống phát xít...