Chiến thắng nào về quân sự của nhân dân miền Nam đã mở ra cao trào tìm Mỹ mà đánh lùng Ngụy mà diệt

Câu hỏi: Chiến thắng nào về quân sự của nhân dân miền Nam đã mở ra cao trào tìm Mỹ mà đánh lùng Ngụy mà diệt

A. Phong trào Đồng khởi 1959 – 1960

B. Chiến thắng Ấp Bắc 1963

C. Chiến thắng Vạn Tường 1965

D. Chiến thắng trong hai mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967

Đáp án C.

Chiến thắng Vạn Tường 1965.