Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử nào

Truyện Thánh Gióng liên quan đến sự thật lịch sử ở thời đại Hùng Vương:

– Đã có các cuộc chiến tranh ác liệt giữa dân tộc ta và giặc ngoại xâm từ phương Bắc là những trận chiến có thật trong lịch sử.

– Người Việt thời bấy giờ đã chế tạo ra vũ khí bằng sắt, thép.

– Người Việt đã cùng đoàn kết đứng lên chống giặc ngoại xâm, dùng tất cả các phương tiện để đánh giặc.