Trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam được thành lập vào năm nào, tại đâu?

Câu hỏi: Trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam được thành lập vào năm nào, tại đâu?

Trả lời:

Ngày 09/02/1972, Trường Sư phạm cấp 2 miền Nam Việt Nam được thành lập ở Chiến khu C, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 3/9/1976, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1784/QĐ thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam.

Cho đến tháng 04/2007, Trường Đại học Sài Gòn được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Sài Gòn là 1 trong 2 trường đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.