Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật kiểu phân bố phổ biến nhất là

Câu hỏi: Trong các kiểu phân bố cá thể của quần thể sinh vật kiểu phân bố phổ biến nhất là

A. Phân bố đồng đều

B. Phân bố ngẫu nhiên

C. Phân bố theo nhóm

D. Phân bố theo chiều thẳng đứng

Đáp án C.

Sự phân bố các cá thể trong không gian của quần thể tạo sự thuận lợi cho các cá thể sử dụng tối ưu nguồn sống trong những môi trường khác nhau. Sự phân bố theo 3 dạng: phân bố đều, phân bố ngẫu nhiên và phân bố theo nhóm. Trong đó phân bố theo nhóm là phổ biến nhất trong tự nhiên (gặp trong điều kiện sống phân bố không đồng nhất, các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường).