Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch

Câu hỏi: Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch

A. Bệnh tả lợn

B. Bệnh cúm gà

C. Bệnh toi gà

D. Tất cả đều đúng

Đáp án D.

Bệnh có thể phát triển thành dịch gồm:

– Bệnh tả lợn.

– Bệnh cúm gà.

– Bệnh toi gà…. – SGK Công nghệ 7 trang 122.