Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là

Câu hỏi: Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là

A. Trường Sĩ quan Lục quân 1
B. Trường Sĩ quan Lục quân 2
C. Trường Sĩ quan Pháo binh
D. Trường Sĩ quan Đặc công

Đáp án B.

Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là Trường Sĩ quan Lục quân 2.