Site icon Thông tin Tuyển sinh

Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là

Câu hỏi: Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là

A. Trường Sĩ quan Lục quân 1
B. Trường Sĩ quan Lục quân 2
C. Trường Sĩ quan Pháo binh
D. Trường Sĩ quan Đặc công

Đáp án B.

Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Exit mobile version