Trong chương trình công nghệ 11 trình bày mấy phương pháp hàn

Câu hỏi: Trong chương trình công nghệ 11 trình bày mấy phương pháp hàn

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án A.

Trong chương trình công nghệ 11 trình bày 2 phương pháp hàn là hàn hơi và hàn hồ quang.