Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào

Câu hỏi: Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào

A. Quý tộc và nông dân công xã
B. Quý tộc và nô lệ
C. Địa chủ với nông dân tự canh
D. Địa chủ với nông dân lĩnh canh

Đáp án D.

Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp địa chủ với nông dân lĩnh canh. Địa chủ bóc lột nông dân lĩnh canh bằng tô ruộng đất (một phần hoa lợi thu được trên phần ruộng mà nông dân lĩnh canh thuê của địa chủ).

Ở phương Đông:

  • Nông dân lĩnh canh nhận ruộng của địa chủ, họ phải nộp phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.
  • Địa chủ không có quyền đặt ra các loại thuế, không là người đứng đầu cơ quan pháp luật. Tất cả những việc này đều do vua – người đứng đầu nhà nước chuyên chế quyết định.