Site icon Thông tin Tuyển sinh

Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào

Câu hỏi: Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp nào với giai cấp nào

A. Quý tộc và nông dân công xã
B. Quý tộc và nô lệ
C. Địa chủ với nông dân tự canh
D. Địa chủ với nông dân lĩnh canh

Đáp án D.

Quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến Trung Quốc là quan hệ giữa giai cấp địa chủ với nông dân lĩnh canh. Địa chủ bóc lột nông dân lĩnh canh bằng tô ruộng đất (một phần hoa lợi thu được trên phần ruộng mà nông dân lĩnh canh thuê của địa chủ).

Ở phương Đông:

Exit mobile version