Trong tin học sơ đồ khối là

Câu hỏi: Trong tin học sơ đồ khối là

A. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
B. Sơ đồ mô tả thuật toán
C. Sơ đồ về cấu trúc máy tính
D. Sơ đồ thiết kế vi điện tử

Đáp án B.

Giải thích:

Sơ đồ khối là một bản vẽ minh họa của một hệ thống có các bộ phận hoặc thành phần chính được biểu diễn bằng các khối. Các khối này được nối với nhau bằng các dòng để hiển thị mối quan hệ giữa các khối tiếp theo.

Trong tin học sơ đồ khối là sơ đồ mô tả dãy các thao tác thể hiện thuật toán bởi một số khối và đường mũi tên.