Trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch

Câu hỏi: Trong quá trình dịch mã phân tử nào sau đây đóng vai trò như người phiên dịch

A. mARN
B. ADN
C. tARN
D. rARN

Đáp án C.

Giải thích: Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN đóng vai trò như người phiên dịch.

tARN tham gia vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã tổng hợp pôlipeptit. Một đầu của phân tử tARN chứa bộ ba đối mã khớp bổ sung với bộ ba mã sao trên mARN, một đầu liên kết với axit amin. Vì vậy thông qua tARN, mỗi bộ ba trên mARN được dịch thành 1 aa trên chuỗi pôlipeptit.