Hệ thống tin học gồm

Câu hỏi: Hệ thống tin học gồm

A. Người quản lí, máy tính và Internet
B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm
C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu
D. Máy tính, mạng và phần mềm

Đáp án B: Hệ thống tin học gồm các thành phần: sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.

Giải thích :

Hệ thống tin học gồm các thành phần:
+ Phần cứng gồm máy tính và một số thiết bị liên quan
+ Phần mềm gồm các chương trình.
+ Sự quản lí và điều khiển của con người.