Trong Access để mở cơ sở dữ liệu đã lưu thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng

Câu hỏi: Trong Access, để mở cơ sở dữ liệu đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng

A. File/new/Blank Database

B. Create table by using wizard

C. File/open/

D. Create Table in Design View

Đáp án C.

Trong Acess, để mở cơ sở dữ liệu đã lưu, ta thực hiện thao tác sau: Nháy chuột lên tên của CSDL (nếu có) trong khung New File + Chọn lệnh File Open… rồi tìm và nháy đúp vào tên CSDL cần mở.