Các nước tư bản chủ yếu đua tranh tiến hành xâm lược Ấn Độ là

Câu hỏi: Các nước tư bản chủ yếu đua tranh tiến hành xâm lược Ấn Độ là

A. Mĩ và Đức
B. Nga và Anh
C. Đức và Nga
D. Anh và Pháp

Đáp án D.

Các nước tư bản chủ yếu đua tranh tiến hành xâm lược Ấn Độ là Anh và Pháp.