Tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất ở vùng biển nước ta là

Câu hỏi: Tài nguyên khoáng sản có giá trị nhất ở vùng biển nước ta là

A. sắt

B. dầu khí

C. ôxit titan

D. muối

Đáp án B.

Dầu khí là tài nguyên khoáng sản có giá trị kinh tế lớn nhất ở vùng biển nước ta. Các bể dầu tập trung chủ yếu ở vùng thềm lục địa phía Nam (các bể dầu lớn đang được khai thác là Cửu Long, Nam Côn Sơn; các bề dầu Thổ Chu – Mã Lai, sông Hồng…).