Thuộc tính chung nhất của vận động là gì

Câu hỏi: Thuộc tính chung nhất của vận động là gì

A. Sự biến đổi nói chung

B. Sự thay đổi vị trí trong không gian

C. Sự thay đổi hình dáng

D. Sự thay đổi về chất

Đáp án A.

Thuộc tính chung nhất của vận động là sự biến đổi nói chung. Vận động là sự biến đổi nói chung không phụ thuộc vào tính chất, khuynh hướng hay kết quả của nó.