Tên giải thưởng tuyên dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của trung ương đoàn?

Câu hỏi: Tên giải thưởng tuyên dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của trung ương đoàn là gì?

Trả lời:

Tên giải thưởng tuyên dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của trung ương đoàn là giải thưởng Lương Định Của. Giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ thanh niên nông thôn ý thức vươn lên làm giàu, xung kích tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp vào quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của đất nước.