Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là

Câu hỏi: Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. 4,3.103 (C) và – 4,3.103 (C)

B. 8,6.103 (C) và – 8,6.103 (C)

C. 4,3 (C) và – 4,3 (C)

D.  8,6 (C) và – 8,6 (C)

Đáp án D.

Giải thích:

Một mol khí hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là 22,4 (lit).

Mỗi phân tử H2 lại có 2 nguyên tử, mỗi nguyên tử hiđrô gồm 1 prôton và 1 êlectron.

Điện tích của prôton là +1,6.10-19 (C), điện tích của êlectron là -1,6.10-19 (C). Từ đó ta tính được tổng điện tích dương trong 1 (cm3) khí hiđrô là 8,6 (C) và  tổng điện tích âm là – 8,6 (C).