Phát biểu nào sau đây về RAM là đúng

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây về RAM là đúng

A. RAM là bộ nhớ ngoài
B. Dữ liệu trong RAM sẽ mất đi khi tắt máy
C. Dữ liệu trong RAM không mất đi khi tắt máy
D. RAM là thành phần quan trọng nhất của máy tính

Đáp án B.

Giải thích: Dữ liệu trong RAM sẽ mất đi khi tắt máy. RAM là một trong những loại bộ nhớ nhanh nhất của máy tính, nhưng là bộ nhớ khả biến, dữ liệu lưu trên RAM sẽ bị mất khi tắt máy hoặc mất điện (hết pin).