Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực

Câu hỏi: Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở bộ phận nào trong tế bào nhân thực

A. tế bào chất

B. nhân

C. màng tế bào

D. thể Golgi

Đáp án A.

Giải thích: Ở sinh vật nhân thực, mARN được tổng hợp ở nhân rồi di chuyển ra ngoài tế bào chất để thực hiện quá trình dịch mã → Quá trình tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn ra ở tế bào chất.