Phát biểu nào dưới đây là hợp lý nhất khi nói về hằng

Câu hỏi: Phát biểu nào dưới đây là hợp lý nhất khi nói về hằng

A. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện
B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
C. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau
D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua

Đáp án A.

Giải thích: Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện hay có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.