Tag: csdl

Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho
Tin học

Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho

Câu hỏi: Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho A. Máy tính cá nhân B. Các mạng máy tính trong mạng toàn cầu C. Các máy tính chạy trong mạng cục bộ D. Cả A và C Đáp án D. Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và các máy tính chạy trong mạng cục bộ.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là
Tin học

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là

Câu hỏi: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL B. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL Đáp án C. Giải thích: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một gói phần mềm được thiết kế để xác định, thao tác, truy xuất và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Có thể hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL.
Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử
Tin học

Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử

Câu hỏi 1: Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử A. Gọn, thời sự (Cập nhật đầy đủ, kịp thời...) B. Gọn, nhanh chóng C. Gọn, thời sự, nhanh chóng D. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL Đáp án D. Ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử là gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL. Câu hỏi 2: Các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử là A. Gọn, thời sự, nhiều người có thể sử dụng chung CSDL B. Gọn, nhanh chóng C. Gọn, thời sự, nhanh chóng D. Tất cả các phương án trên Đáp án D: Tất cả các phương án trên.
Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL
Tin học

Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL

Câu hỏi: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL A. Người dùng B. Người quản trị cơ sở dữ liệu C. Người lập trình ứng dụng D. Cả ba người trên Đáp án C. Giải thích: Người lập trình ứng dụng đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL. Mỗi phần mềm sẽ có hệ thống các câu lệnh yêu cầu hệ quản trị CSDL thực hiện một số thao tác trên CSDL đáp ứng nhu cầu cụ thể đặt ra.
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ
Tin học

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ

Câu hỏi: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời B. Duy trì tính nhất quán của dữ liệu, quản lý các mô tả dữ liệu C. Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm D. Cả 3 đáp án A, B và C Đáp án D. Giải thích: Để đảm bảo các yêu cầu cơ bản của hệ cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu phải có các bộ chương trình thực hiện những nhiệm vụ sau: - Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin. - Duy trì tính nhất quán của dữ liệu. - Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời. - Khôi phục cơ sở dữ liệu khi có sự cố phần cứng hoặc phần mềm. - Quản lý các mô tả dữ liệu....