Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử

Câu hỏi 1: Hãy nêu các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử

A. Gọn, thời sự (Cập nhật đầy đủ, kịp thời…)
B. Gọn, nhanh chóng
C. Gọn, thời sự, nhanh chóng
D. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL

Đáp án D. Ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử là gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều nguời có thể sử dụng chung CSDL.

Câu hỏi 2: Các ưu điểm khi sử dụng CSDL trên máy tính điện tử là

A. Gọn, thời sự, nhiều người có thể sử dụng chung CSDL
B. Gọn, nhanh chóng
C. Gọn, thời sự, nhanh chóng
D. Tất cả các phương án trên

Đáp án D: Tất cả các phương án trên.