Các nguyên tố hóa học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là

Câu hỏi: Các nguyên tố hóa học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là

A. Các hợp chất hữu cơ.
B. Các hợp chất vô cơ.
C. Các nguyên tố vi lượng.
D. Các nguyên tố đại lượng.

Đáp án D.

Giải thích: Có 25 nguyên tố cấu thành nên các cơ thể sống. Trong đó chia ra làm nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng. Nguyên tố hóa học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là nguyên tố đại lượng (>0,01%).