Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô

Câu hỏi: Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô

A. Thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X.
B. Thay thế một cặp G-X bằng cặp A-T
C. Mất một cặp A-T
D. Thêm một cặp G-X.

Đáp án A.

Loại đột biến gen làm tăng 1 liên kết hiđrô là đột biến thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X.