Khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi: Khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây không đúng

A. Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN.
B. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.
C. Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nucleotit.
D. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.

Đáp án C.

Đột biến điểm là đột biến chỉ ảnh hưởng đến một cặp nucleotit gồm mất 1 cặp nucleotit hoặc thêm 1 cặp nucleotit hoặc thay thế 1 cặp nucleotit.