Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

Câu hỏi: Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

A. Tổ hợp gen mang đột biến.

B. Môi trường và tổ hợp gen mang đột biến.

C. Tác động của các tác nhân gây đột biến.

D. Điều kiện môi trường sống của thể đột biến.

Đáp án B

Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào môi trường sống và tổ hợp gen mang đột biến.