Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền là

Câu hỏi: Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền là

A. Thay thế A – T thành cặp G – X
B. Mất cặp A – T hay G – X
C. Thay thế cặp A – T thành T – A
D. Thay thế G – X thành cặp T – A

Đáp án B.

Đột biến điểm làm dịch khung dọc mã di truyền là đột biến mất 1 cặp nuclêôtit hoặc đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit.