Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra

Câu hỏi: Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra

A. Máy chiếu
B. Modem
C. Màn hình
D. Webcam

Đáp án B.

Modem vừa là thiết bị vào và vừa là thiết bị ra. Nó là thiết bị vào khi nó nhận thông tin dữ liệu trên mạng Internet vào trong máy tính, còn nó là thiết bị ra khi nó truyền dữ liệu trong máy tính lên trên mạng Internet.