Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là

Câu hỏi: Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là

A. Đột biến xôma
B. Đột biến giao tử
C. Đột biến nhiễm sắc thể
D. Đột biến tiền phôi

Đáp án A.

Loại đột biến không di truyền qua sinh sản hữu tính là đột biến xôma.

Giải thích: Đột biến xôma là đột biến tế bào sinh dưỡng xảy ra trong nguyên phân sẽ được nhân lên ở một mô → thể khảm, đột biến xôma không di truyền qua sinh sản hữu tính.

Đột biến xôma là đột biến xảy ra ở tế bào xôma của một sinh vật đa bào sinh sản hữu tính. Theo nghĩa rộng nhất, đột biến xôma là bất kỳ đột biến nào xảy ra trong một tế bào không phải là giao tử, tế bào mầm hoặc tế bào sinh giao tử (dòng mầm) của sinh vật gồm cả con người, có thể là đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể hoặc cả hai, nhưng chỉ ở tế bào xôma.