Đột biến điểm có các dạng

Câu hỏi: Đột biến điểm có các dạng

A. mất, thêm, thay thế 1 cặp nuclêotit.

B. mất, thêm 1 hoặc vài cặp nuclêôtit.

C. mất, thay thế 1 hoặc vài cặp nuclêôtit.

D. thêm, thay thế 1 hoặc vài cặp nuclêôtit.

Đáp án A.

Giải thích:

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêotit.

Đột biếm điểm là đột biến liên quan tới một cặp nuclêotit. Đột biến điểm có các dạng: mất một cặp nuclêotit, thêm một cặp nuclêotit, thay thế một cặp nuclêotit.