Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng

Câu hỏi 1: Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng

A. Aa
B. AA và aa
C. AA và Aa
D. AA, Aa và aa

Đáp án A.

Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen có tất cả các cặp gen đều đồng hợp.

Câu hỏi 2: Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng

A. AABB
B. AAbb
C. aaBB
D. Cả 3 kiểu gen vừa nêu

Đáp án D. Cả 3 kiểu gen vừa nêu đều là thuần chủng.

Câu hỏi 3: Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng

A. AABB

B. AAbb

C. aaBB

D. Cả 3 kiểu gen trên

Đáp án D.

Kiểu gen thuần chủng là kiểu gen đồng hợp chứa cặp gen gồm 2 alen tương ứng giống nhau.