Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là

Câu hỏi: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là

A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL
B. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL
C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL
D. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL

Đáp án C.

Giải thích: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một gói phần mềm được thiết kế để xác định, thao tác, truy xuất và quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Có thể hiểu hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL.