Chất béo có thành phần chính là

Câu hỏi: Chất béo có thành phần chính là

A. đieste

B. triglixerit

C. photpholipit

D. axit béo

Đáp án B.

Chất béo có thành phần chính là triglixerit. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay là triaxylglixerol.