Tác dụng của việc ngâm đất trong công tác ngăn ngừa sâu bệnh hại cây trồng

Câu hỏi: Tác dụng của việc ngâm đất trong công tác ngăn ngừa sâu bệnh hại cây trồng

A. Làm mất nơi cư trú

B. Cản trở, gây khó khăn cho sự phát triển của sâu, bệnh hại

C. Ngăn ngừa sâu, bệnh phát triển

D. Diệt sâu non, trứng, nhộng,…

Đáp án D.

Tác dụng của việc ngâm đất trong canh tác ngăn ngừa sâu, bệnh hại cây trồng là diệt sâu non, trứng, nhộng,…