Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây

Câu hỏi: Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây

A. Không phải đóng học phí.
B. Được quân đội đảm bảo về ăn, mặc, ở.
C. Được hưởng phụ cấp hàng tháng.
D. Sau khi tốt nghiệp được cấp quyền sở hữu đất ở và đất canh tác.

Đáp án D.

Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân được hưởng các chế độ đãi ngộ:

– Không phải đóng học phí.

– Được quân đội đảm bảo về ăn, mặc, ở.

– Được hưởng phụ cấp hàng tháng.