Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành

Câu hỏi: Thời Lê Thái Tổ, nhà vua chia cả nước thành

A. 5 đạo

B. 13 đạo thừa tuyên

C. 10 lộ

D. 5 phủ

Đáp án A.

Dưới thời vua Lê Thái Tổ cả nước được chia làm 5 đạo do An phủ sứ đứng đầu. Dưới đạo là phủ, huyện, xã. Đến thời vua Lê Thánh Tông 5 đạo được đổi thành 13 đạo thừa tuyên.