Thành phần hóa học của ribôxôm gồm

Câu hỏi: Thành phần hóa học của ribôxôm gồm

A. Prôtêin, ARN
B. ADN, ARN và prôtêin
C. Lipit, ADN và ARN
D. ADN, ARN và nhiễm sắc thể

Đáp án A.

Ribôxôm được cấu tạo từ prôtêin và rARN.