Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1258

Câu hỏi: Vị tướng nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên năm 1258

A. Trần Thủ Độ

B. Trần Quang Khải

C. Trần Quốc Tuấn

D. Trần Nhật Duật

Đáp án C.

Vị tướng đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên năm 1258 là Trần Quốc Tuấn.