Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào thế kỷ 15 ở các nước Tây Âu

Câu hỏi: Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào thế kỷ 15 ở các nước Tây Âu

A. Sự hiểu biết về địa lí, đại dương
B. Hiểu biết về thiên văn và du lịch
C. Sự hiểu biết về dự báo thời tiết
D. Sự hiểu biết về đại dương, sử dụng la bàn

Đáp án D.

Sự hiểu biết về đại dương, sử dụng la bàn thể hiện sự tiến bộ của khoa học kĩ thụât vào thế kỉ XV ở các nước châu Âu.