Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là gì?

Câu hỏi: Tên của lực lượng vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là gì?

A. Du kích
B. Tự vệ
C. Tự vệ đỏ
D. Tự vệ chiến đấu

Đáp án C. Tự vệ đỏ.