Văn kiện nào sau đây được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta

Câu hỏi: Văn kiện nào sau đây được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta

A. Nam quốc sơn hà
B. Hịch tướng sĩ
C. Bình Ngô đại cáo
D. Phú sông Bạch Đằng

Đáp án A.

Nam quốc sơn hà được xem như là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.