Adenozin Triphotphat là tên đầy đủ của hợp chất nào sau đây

Câu hỏi: Adenozin Triphotphat là tên đầy đủ của hợp chất nào sau đây

A. ARP
B. ANP
C. APP
D. ATP

Đáp án D.

Ađênôzin triphôtphat là tên đây đủ của hợp chất ATP.